ដឹង​ទេថានឹក — PSand / speed up / Originally song : ដឹង​ទេថានឹក Artist : P-Sand #ដឹង​ទេថានឹក ដឹង​ទេថានឹក — PSand / speed up /ដឹង​ទេថានឹក — PSand / speed up /